Jesteś tutaj:

Opis projektu "Prowadzenie zajęć przedszkolnych w Jarantowicach"

Loga moje

Wnioskodawcą w projekcie jest stowarzyszenie "Nasza Gmina", które będzie prowadziło przedszkole w Jarantowicach. Celem projektu jest utworzenie i utrzymanie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz realizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne 43 dzieci do 31.08.2020. Zakres projektu obejmuje:
- Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
- Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące deficyty,
- Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

W wyniku realizacji projektu powstanie 20 nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu w Jarantowicach. Wnioskodawca zapewni trwałość nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia proj. tj. od 31.08.2020 r. Zasadność realizacji wsparcia potwierdzają diagnozy. Podmiot, który przygotował i przeprowadził diagnozę to Stowarzyszenie Nasza Gmina, które jest organizacja prowadzącą dla OWP - przedszkola w Jarantowicach. OWP, którego dotyczyła diagnoza to przedszkole w Jarantowicach. Projekt będzie realizowany od 2019-08-01 do 2020-08-31. W efekcie realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
1. Produktu:
- Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby] – 43;
- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.] – 20;
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby] – 2.
- Liczba dzieci korzystających z nowo utworzonych miejsc przedszkolnych - 20 os.
2. Rezultatu:
- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] – 2.
Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WK-P, tj. będzie skierowany do osób fizycznych (dzieci i nauczycieli) mieszkających lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz OWP zlokalizowanych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
Wartość projektu wynosi 316 956,25 zł.