Jesteś tutaj:

Nabór uczestników do projektu

Loga UE

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” ogłasza nabór uczestników do projektu „Aktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Ryńsk”.
Inicjatywa skierowana jest do osób, które ukończyły 18 rok życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osób niepełnosprawnych), będących mieszkańcami terenu objętego LSR. Grupę docelową stanowi 15 osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., zamieszkujących obszar gminy Ryńsk, a w szczególności sołectwa Ryńsk, Zieleń i Czystochleb

Projekt zaplanowany jest dla 15-osobowej grupy, a uczestnictwo w cyklu zajęć będzie bezpłatne.

Czytaj więcej: Nabór uczestników do projektu

Aktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Ryńsk

Loga UE

Plakat Aktywizacja

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizuje  projekt, którego celem jest zbudowanie aktywnej postawy i zwiększenie aktywności społecznej 15 osób oraz aktywności zawodowej wśród 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie objętym Strategią Rozwoju Lokalnego (LSR) a więc zamieszkujących m.in. obszar gminy Ryńsk, niepracujących w wieku aktywności zawodowej, które ukończyły 18 rok życia. Projekt zakłada udział 7 kobiet i 8 mężczyzn. W ramach ścieżki aktywizacji społecznej wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika na początku projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji. W celu opracowania (IŚR) psycholog przeprowadzi diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału i potrzeb każdego uczestnika, możliwe będzie aktualizowanie Ścieżki w zakresie doboru instrumentów, co zapewni zindywidualizowane i kompleksowe podejście.

Czytaj więcej: Aktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Ryńsk