Jesteś tutaj:

Aktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Ryńsk

Loga UE

Plakat Aktywizacja

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizuje  projekt, którego celem jest zbudowanie aktywnej postawy i zwiększenie aktywności społecznej 15 osób oraz aktywności zawodowej wśród 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie objętym Strategią Rozwoju Lokalnego (LSR) a więc zamieszkujących m.in. obszar gminy Ryńsk, niepracujących w wieku aktywności zawodowej, które ukończyły 18 rok życia. Projekt zakłada udział 7 kobiet i 8 mężczyzn. W ramach ścieżki aktywizacji społecznej wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika na początku projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji. W celu opracowania (IŚR) psycholog przeprowadzi diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału i potrzeb każdego uczestnika, możliwe będzie aktualizowanie Ścieżki w zakresie doboru instrumentów, co zapewni zindywidualizowane i kompleksowe podejście.

W ramach programu realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:

- terapia psychologiczna/pedagogiczna w systemie zajęć indywidualnych i zbiorowych;

- warsztaty umiejętności społecznych i komunikacyjnych;

- indywidualne poradnictwo prawnicze;

- zajęcia aktywizacyjne – spotkania z kulturą – projekt przewiduje udział w wyjazdach integracyjnych do instytucji kultury.

Instrumenty o charakterze zawodowym nie będą stanowiły pierwszego elementu wsparcia i świadczone będą po wzmocnieniu potencjału społecznego i osobistego uczestników. Ścieżka zawodowa stanowić będzie uzupełnienie pozostałych działań aktywizacji i przygotowujących do funkcjonowania w społeczeństwie. Wsparcie to kierowane będzie do 12 osób. Formy wsparcia:

- doradztwo zawodowe;

- szkolenia/kursy zawodowe np. kurs stylizacji paznokci, kurs fryzjerski, kurs wózków widłowych itp.

Uczestnicy projektu objęci działaniami o charakterze zawodowym otrzymają bony aktywizacyjne w formie voucherów na zakupy w sklepach odzieżowych. Na zajęcia trwające 6 godzin przewidziano poczęstunek. Zapewnione zostaną materiały na zajęcia, które są niezbędne w procesie aktywizacji zawodowej.