Jesteś tutaj:

Zajęcia w klubie młodzieżowym w Ryńsku

Loga UE

Stowarzyszenie "Nasza Gmina" prowadzi Klub młodzieżowy w Jarantowicach w ramach projektu „Utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego „Młodzi Odkrywcy” w Ryńsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Cel szczegółowy: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w życiu społecznym.

Wartość projektu: 53.500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 50.000,00 PLN

Efektem projektu jest objęcie wsparciem 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 3 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.

Rezultaty projektu przyczynią się do wyrównania szans i zmniejszenia barier równościowych istniejących w środowisku. Uczestnicy Klubu Młodzieżowego zdobędą nowe doświadczenia, poznają nowe ciekawe inspiracje w działaniu. Czas spędzony w ramach działania klubu pozwoli dzieciom oderwać się od często trudnej sytuacji rodzinnej i wyzwoli w nich drzemiący potencjał i odkrycie swoich mocnych stron i talentów. Będzie także ukierunkowaniem pozytywnych postaw i zachowań. Podczas zajęć klubu dziecko może liczyć na wsparcie specjalistów, utrwalaniu materiału, czego rezultatem będą lepsze wyniki w nauce.

 IMG 20200220 145419886 IMG 20200220 145643608 IMG 20200220 150816580 IMG 20201013 132417450